Strona główna / Artykuły z branży / VRG utrzymuje stabilność finansową

VRG utrzymuje stabilność finansową

Dywidenda zostanie wypłacona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. zdecydowało o wypłacie 21,1 mln zł z zysku netto, który spółka osiągnęła w 2023 roku na dywidendę. Na każdą akcję przypadnie 0,09 zł. Poziom zaakceptowanej dywidendy pozwala firmie realizować cele na 2024 rok, w tym wprowadzenie zmian w segmencie odzieżowym oraz zachowanie stabilności finansowej. Zdecydowano również o zmianie w Radzie Nadzorczej, do której dołączy Wojciech Olejniczak.

Decyzja Walnego Zgromadzenia, która dotyczy wypłaty dywidendy jest zgodna z uchwałą jaka została przyjętą przez zarząd VRG S.A. w dniu 20 maja 2022 r., wpisując się w politykę dywidendową spółki. Stopa dywidendy brutto z zysku za ubiegły rok wyniesie około 2,65% (w porównaniu do około 6% za 2022 rok). Dzień dywidendy, czyli dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok, to 20 września 2024 r.
Termin wypłaty dywidendy to 16 grudnia 2024 r.

Decyzja o wypłacie dywidendy stanowi realizację założeń polityki dywidendowej VRG S.A., przyjętej przez zarząd 18 maja 2022 roku. Polityka zakłada coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70% skonsolidowanego zysku netto, pod warunkiem że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5.

Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, zarząd bierze pod uwagę sytuację finansową grupy, potrzeby inwestycyjne, płynność finansową, perspektywy rozwoju w aktualnej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

Ostatnia wypłata dywidendy przez Grupę VRG S.A., w wysokości 0,20 zł na akcję, miała miejsce 15 grudnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. podjęło decyzję o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki. W miejsce Pana Wacława Szarego, reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, powołano Pana Wojciecha Olejniczaka, również przedstawiciela tego samego akcjonariusza.

Kategorie: