Strona główna / Artykuły z branży / Kubota ze wzrostem sprzedaży

Kubota ze wzrostem sprzedaży

W I kwartale bieżącego roku firma wygenerowała 5.310.186,26 zł przychodów netto ze sprzedaży.

Ta polska marka klapków i odzieży zakończyła pierwszy kwartał 2024 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 5,3 mln zł netto, co stanowi blisko 56% wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł prawie 350 tys. zł, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku. W tym samym okresie koszty jakie poniosła spółka z działalności operacyjnej w wysokości 4.801.781,68 zł i były wyższe o 49% rdr.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, do głównych kategorii kosztów zaliczają się usługi obce i wartość sprzedanych towarów i materiałów, które w I kwartale 2024 r. wyniosły odpowiednio 2.062.064,60 zł a także 2.389.330,50 zł. Do kategorii usług obcych zalicza sie także wynagrodzenia kontraktorów. Produkcja sprzedawanych przez spółkę Kubota produktów w przeważąjącej części jest zlecana zewnętrznemu wykonawcy, który prowadzi działalność na terenie Chin.

Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki w I kwartale tego roku zysk brutto wyniósł 440.228,13 zł, co stanowi wzrost o 152% w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego. Spowodowane jest to m.in. okresowym przesunięciem zrealizowanych przychodów kontraktacyjnych dla głównego dostawcy na pierwszy kwartał bieżącego roku.

Na dzień 31 marca bieżącego roku suma bilansowa wyniosła 8.262.271 zł. Dominującą wartością aktywów były należności krótkoterminowe w wysokości 5.231.730,15 zł. W zdecydowanej większości saldo stanowiły należności od Jeronimo Martins Polska, który jest głównym kontrahentem spółki a zgodnie z umową, która łączy strony, termin płatności ustalony jest na 60 dni.

Drugą co do wielkości pozycją aktywów były środki pieniężne o wartości 1.423.001,64 zł, a trzecią pozycją w aktywach był zapas towarów (1.400.377,39 zł) z uwzględnieniem kwot dotyczących rozliczenia kontraktacyjnego zakupu towarów.

Kategorie: