Strona główna / Artykuły z branży / Intersport z większym kapitałem zakładowym

Intersport z większym kapitałem zakładowym

Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Jak podano w komunikacie: " Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7.008.947,70 zł do kwoty 8.274.492,50 zł, tj. o kwotę 1.265.544,80 zł w drodze emisji 12.655.448 nowych akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które będą akcjami imiennymi zwykłymi. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem niepieniężnym. Akcje serii J będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych przez zarząd spółki oznaczonych adresatów."

Cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,0471 złotych za jedną akcje zgodnie z treścią podjętej uchwały.

Jak możemy przeczytać dalej w komunikacie: "Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest umożliwienie zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju."

Stosownie do postanowień §51 pkt 6 Statutu Spółki, "" Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii J. Akcje serii J podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Akcje Serii J mogą być przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela, na zasadach wynikających ze Statutu Spółki ".

Uchwała ma wejść w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kategorie: