Strona główna / Artykuły z branży / Go Sport Polska sprzedany

Go Sport Polska sprzedany

Sprzedaż całego majątku spółki została sfinalizowana.

Nabywcą Go Sport Polska jest SportsDirect.com Poland, czyli firma na­le­żąca do no­to­wa­nej na Lon­dyń­skiej GPW Fra­sers Gro­up, która po­sia­da­ sieć skle­pów w po­nad 20 kra­jach, w tym w Pol­sce.

Upadłość Go Sport Polska była skutkiem wpisania jej na listę sankcji po wybuchu wojny w Ukrainie.

W związ­ku z re­ali­za­cją sprze­da­ży ma­sa upa­dło­ści po­zy­ska­ła bli­sko 30 mln zł brut­to dodatkowo synd­y­ko­wi uda­ło się uzgod­nić z no­wym wła­ści­cie­lem po­kry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem ma­jąt­kiem Go Sport. Kolejnym krokiem będzie usta­le­nie li­sty wie­rzy­cie­li a także po­dział środ­ków po­mię­dzy wie­rzy­cie­li, w tym również na rzecz pra­cow­ni­ków.

Go Sport był kontrolowany przez rosjan i to przyczyniło się do upadku firmy, gdyż została ona
wpi­sa­na na li­stę sank­cyj­ną. Spowodowało to zamrożenie wszelkich aktywów i to z dnia na dzień, w tym cał­ko­wi­te za­mknię­cie wszyst­kich skle­pów i ma­ga­zy­nów. Funk­cję syn­dy­ka ob­ję­ła spół­ka
Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A a po­stę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we wy­ma­ga­ło nad­zo­ru Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej, któ­ry mu­siał wy­ra­zić zgo­dę na trans­ak­cję.

Sprze­daż GO Sport za­mknię­to przed upły­wem sze­ściu mie­się­cy od da­ty ogło­sze­nia upa­dło­ści. Jak na pol­skie wa­run­ki jest to nie­by­wa­łe, po­nie­waż upa­dło­ści za­zwy­czaj to­czą się du­żo dłu­żej, na­wet la­ta­mi.

Kategorie: