Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Retail Work

 

I Preambuła i definicje

 

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa w szczególności warunki i zasady, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Retail Work.

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Adres elektroniczny(E-mail)-oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.),

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.),

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest m.in. pod adresem www.retailwork.pl

Usługodawca - Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul. Bociana 4a/64
31-231 Kraków, Regon: 363242756, NIP: 6762498987,

Pracownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą,

Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników,

Usługobiorca – Pracownik lub Pracodawca, który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto lub aktywował ogłoszenie z ofertą pracy; oraz poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskał dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach serwisu Retail Work,

Rejestracja - założenie dla Usługobiorcy konta użytkownika Serwisu oraz akceptacja przez Usługobiorcę Regulaminu korzystania z Serwisu

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, służący do założenia Konta,

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami,

Login (identyfikator) - podany przez Usługobiorcę adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie,

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Retail Work,

 

II Zawarcie umowy o świadczenie usługi

 

 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego Retail Work równoznaczne jest z akceptację zasad przewidzianych w poniższym Regulaminie, umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez serwis internetowy Retail Work, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. W przypadku Usług płatnych umowa o świadczenie zostaje zawarta z Usługobiorcą z dniem uiszczenia opłaty za Usługę.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Usługobiorca opłacił Usługę.
 6. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Usługobiorcy, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

 

III Rodzaje i zakres Usług

 

Przedmiotem Usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkowników jest w szczególności:

 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy, w szczególności informacji o wydarzeniach, konferencjach.
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwanie i sortowanie tych ofert, a także możliwość aplikowania bezpośrednio do Pracodawcy na zamieszczone przez niego w Serwisie ofertę pracy,
 3. publikowanie ofert pracy przez Pracodawców,
 4. umieszczenie informacji o Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie,
 5. subskrypcja ofert, polegająca na cyklicznym informowaniu Pracownika o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Pracownika kryteriom wyboru,
 6. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie,
 7. usługa newsletter.

 

IV Warunki świadczenia Usług

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta w Serwisie.
 3. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto.
 5. Usługodawca może usunąć zarejestrowane Konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie pocztą elektroniczną wysłaną na adres E-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora (Login) jakim są adres E-mail podany w procesie rejestracji i hasło dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane posługiwaniem się przez osoby trzecie Loginem oraz hasłem dostępu do Serwisu.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych i odpowiada za ich uaktualnianie w przypadku jakichkolwiek zmian.
 8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować następującymi warunkami technicznymi:
 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
 2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 50.x lub nowszą, Google Chrome 55.x lub nowszą,
 3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 1. Usługobiorca zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Usługobiorcy informacji handlowej.

 

 

V Zasady świadczenia Usług dla Pracowników

Konto Pracownika

 

1. Pracownik, musi zarejestrować się oraz zalogować w Serwisie, w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Serwisu, w szczególności zgłaszania kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Serwisie, tworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Serwisie.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracownika są bezpłatne.

3. Pracownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w Serwisie własne CV, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

4. Usługodawca umożliwia tworzenie w Serwisie CV Pracownika, które odbywać się będzie poprzez wypełnienie przez Pracownika formularzy umieszczonych w Serwisie. W celu stworzenia CV Pracownik musi wypełnić co najmniej pozycje formularza zawierające kategorie oznaczone jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzić treść wypełnionego formularza przez wybranie opcji „Zapisz" umieszczonej w formularzu.

5. Usługodawca ma prawo zmiany treści i kategorii zamieszczonego CV, po uprzednim zawiadomieniu Pracownika o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Pracownika do samodzielnej zmiany treści.

7. W przypadku CV naruszającego zasady korzystania z Serwisu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, zawiadamiając o tym Pracownika.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o pracę i CV zamieszczanych w Serwisie.

9. Pracownik uprawniony jest do zlecenia Usługodawcy powiadomienia go o pojawieniu się w Serwisach nowych ofert pracy spełniających jego oczekiwania i preferencje. Pracownik otrzymuje te informacje na podany przez siebie E-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.

10. Pracownik otrzymywać będzie powiadomienia o nowych oferta pracy nie częściej niż jeden raz w ciągu danego dnia.

 

 

VI Zasady świadczenia Usług dla Pracodawcy

Konto Pracodawcy

 

1. Pracodawca, aby umieścić ofertę pracy w Serwisie musi zarejestrować się oraz zalogować.

2.. W celu prawidłowego założenia Konta Pracodawcy konieczne jest podanie w procesie Rejestracji następujących danych w „Kroku pierwszym”: nazwę firmy, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zarządzającej kontem, telefon komórkowy do osoby zarządzającej kontem; w „Kroku drugim”: kraj, nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto).  Możliwe jest dołączenie plików graficznych formatu .jpg lub innego ze znakiem graficznym - logo Pracodawcy .

3. Umieszczenie oferty pracy w Serwisie uzależnione jest od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

4. Opłaty za umieszczenie ogłoszenia o pracę znajdują się w Serwisie”

5. Faktura będzie wysyłana przez Usługodawcę na Adres elektroniczny Pracodawcy

6. Pracodawca otrzyma automatyczne powiadomienie E-mailem o aktywacji Usługi.

7. Pracodawca ma prawo samodzielnie za pomocą formularza dostępnego w Serwisie umieścić ofertę pracy, która powinno być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

8. Oferta pracy nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć ogłoszenie, a także dokonać przedłużenia czasu. Oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy, zgodnie z definicjami obowiązującego prawa.

9. Usługobiorca nie może bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w Serwisie ofert pracy pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i podobnych.

10. Usługodawca ma prawo usunąć ogłoszenie lub zmienić treść i kategorię zamieszczonego ogłoszenia o pracę, po uprzednim zawiadomieniu Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Pracodawcy do samodzielnego usunięcia lub zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.

11. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

12. Po upływie okresów emitowania ogłoszenia o pracy, o których mowa w ust. 4 powyżej, oferta pracy może zostać usunięta z Serwisu. Usunięta oferta pracy jest dostępna bezterminowo na Koncie Pracodawcy i posiada status „Zakończone”. Pracodawca ma możliwość podglądu oferty pracy posiadającej status „Zakończone”.

 

VII Warunki płatności

 

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty za umieszczenie przez Pracodawcę ogłoszenia o pracę, Usługodawca określa w Serwisie.

2.  Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 lub wpłatą na konto firmy.

3. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmiot, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemu. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

4. Usługodawca w Serwisie udostępnia Pracodawcom odpowiedni formularz transakcji.

5. Aktywacja ogłoszenie następuje w przypadku przelewu  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A.– z chwilą zaksięgowania wpłaty.

 

 

VIII Usługa Newsletter

 

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę albo innego użytkownika Internetu Adres elektroniczny, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newsletter należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

3.Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach, szkoleniach z branży retail w tym opinie, materiały prasowe.

4. Newsletter wysyłany jest w określonych odstępach czasowych.

5. Korzystanie z usługi Newsletter  rozpoczyna się po podaniu Adresu elektronicznego i kliknięciu na przycisk "zapisz się na Newsletter"

6. Aby usługa Newsletter była aktywowana, Usługobiorca albo inny użytkownika Internetu powinien kliknąć w link potwierdzający wysłany na podany Adres elektroniczny.

7. Usługobiorca albo inny użytkownika Internetu wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę za pośrednictwem Newsletter reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto E-mail podane przy rejestracji.

8. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów E-mail osobom czy podmiotom trzecim.

9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

10. Aby zrezygnować z usługi Newsletter, należy kliknąć na link „Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

 

 

IX Odpowiedzialność


1. Usługodawca oraz Usługobiorca, są zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: treści udostępniane przez Usługobiorców oraz innych użytkowników Internetu w Serwisie, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, oraz za utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę.

5. Usługodawca nie gwarantuje Pracodawcy, że otrzyma jakąkolwiek aplikację (CV), nie gwarantuje prawdziwości złożonych aplikacji (CV) oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem oferty pracy.

6. Serwis nie gwarantuje Pracownikowi, że Pracodawca skontaktuje się z nimi, zaoferuje pracę lub zatrudni go.

7. Serwis nie uczestniczy w kontakcie pomiędzy stronami: Pracodawcą a Pracownikiem.

8. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. Zm.). Usługobiorca oraz użytkownik Internetu ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

 

X Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług na adres: Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul. Miodowa 26 lok. 5.5
  31-055 Kraków, lub na reklamacja@retailwork.pl
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Usługobiorcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres elektroniczny),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 03. 2017 r.

2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach.

4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.

Regulamin serwisu internetowego Retail Work

 

I Preambuła i definicje

 

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa w szczególności warunki i zasady, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Retail Work.

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Adres elektroniczny(E-mail)-oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.),

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.),

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest m.in. pod adresem www.retailwork.pl

Usługodawca - Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul. Miodowa 26 lok. 5.5
31-055 Kraków, Regon: 363242756, NIP: 6762498987,

Pracownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą,

Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników,

Usługobiorca – Pracownik lub Pracodawca, który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto lub aktywował ogłoszenie z ofertą pracy; oraz poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskał dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach serwisu Retail Work,

Rejestracja - założenie dla Usługobiorcy konta użytkownika Serwisu oraz akceptacja przez Usługobiorcę Regulaminu korzystania z Serwisu

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, służący do założenia Konta,

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami,

Login (identyfikator) - podany przez Usługobiorcę adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie,

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Retail Work,

 

II Zawarcie umowy o świadczenie usługi

 

 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego Retail Work równoznaczne jest z akceptację zasad przewidzianych w poniższym Regulaminie, umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez serwis internetowy Retail Work, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. W przypadku Usług płatnych umowa o świadczenie zostaje zawarta z Usługobiorcą z dniem uiszczenia opłaty za Usługę.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Usługobiorca opłacił Usługę.
 6. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Usługobiorcy, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

 

III Rodzaje i zakres Usług

 

Przedmiotem Usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkowników jest w szczególności:

 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy, w szczególności informacji o wydarzeniach, konferencjach.
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwanie i sortowanie tych ofert, a także możliwość aplikowania bezpośrednio do Pracodawcy na zamieszczone przez niego w Serwisie ofertę pracy,
 3. publikowanie ofert pracy przez Pracodawców,
 4. umieszczenie informacji o Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie,
 5. subskrypcja ofert, polegająca na cyklicznym informowaniu Pracownika o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Pracownika kryteriom wyboru,
 6. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie,
 7. usługa newsletter.

 

IV Warunki świadczenia Usług

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta w Serwisie.
 3. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto.
 5. Usługodawca może usunąć zarejestrowane Konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie pocztą elektroniczną wysłaną na adres E-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora (Login) jakim są adres E-mail podany w procesie rejestracji i hasło dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane posługiwaniem się przez osoby trzecie Loginem oraz hasłem dostępu do Serwisu.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych i odpowiada za ich uaktualnianie w przypadku jakichkolwiek zmian.
 8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować następującymi warunkami technicznymi:
 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
 2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 50.x lub nowszą, Google Chrome 55.x lub nowszą,
 3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 1. Usługobiorca zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Usługobiorcy informacji handlowej.

 

 

V Zasady świadczenia Usług dla Pracowników

Konto Pracownika

 

1. Pracownik, musi zarejestrować się oraz zalogować w Serwisie, w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Serwisu, w szczególności zgłaszania kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Serwisie, tworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Serwisie.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracownika są bezpłatne.

3. Pracownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w Serwisie własne CV, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

4. Usługodawca umożliwia tworzenie w Serwisie CV Pracownika, które odbywać się będzie poprzez wypełnienie przez Pracownika formularzy umieszczonych w Serwisie. W celu stworzenia CV Pracownik musi wypełnić co najmniej pozycje formularza zawierające kategorie oznaczone jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzić treść wypełnionego formularza przez wybranie opcji „Zapisz" umieszczonej w formularzu.

5. Usługodawca ma prawo zmiany treści i kategorii zamieszczonego CV, po uprzednim zawiadomieniu Pracownika o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Pracownika do samodzielnej zmiany treści.

7. W przypadku CV naruszającego zasady korzystania z Serwisu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, zawiadamiając o tym Pracownika.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o pracę i CV zamieszczanych w Serwisie.

9. Pracownik uprawniony jest do zlecenia Usługodawcy powiadomienia go o pojawieniu się w Serwisach nowych ofert pracy spełniających jego oczekiwania i preferencje. Pracownik otrzymuje te informacje na podany przez siebie E-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.

10. Pracownik otrzymywać będzie powiadomienia o nowych oferta pracy nie częściej niż jeden raz w ciągu danego dnia.

 

 

VI Zasady świadczenia Usług dla Pracodawcy

Konto Pracodawcy

 

1. Pracodawca, aby umieścić ofertę pracy w Serwisie musi zarejestrować się oraz zalogować.

2.. W celu prawidłowego założenia Konta Pracodawcy konieczne jest podanie w procesie Rejestracji następujących danych w „Kroku pierwszym”: nazwę firmy, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zarządzającej kontem, telefon komórkowy do osoby zarządzającej kontem; w „Kroku drugim”: kraj, nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto).  Możliwe jest dołączenie plików graficznych formatu .jpg lub innego ze znakiem graficznym - logo Pracodawcy .

3. Umieszczenie oferty pracy w Serwisie uzależnione jest od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

4. Opłaty za umieszczenie ogłoszenia o pracę znajdują się w Serwisie”

5. Faktura będzie wysyłana przez Usługodawcę na Adres elektroniczny Pracodawcy

6. Pracodawca otrzyma automatyczne powiadomienie E-mailem o aktywacji Usługi.

7. Pracodawca ma prawo samodzielnie za pomocą formularza dostępnego w Serwisie umieścić ofertę pracy, która powinno być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

8. Oferta pracy nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć ogłoszenie, a także dokonać przedłużenia czasu. Oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy, zgodnie z definicjami obowiązującego prawa.

9. Usługobiorca nie może bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w Serwisie ofert pracy pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i podobnych.

10. Usługodawca ma prawo usunąć ogłoszenie lub zmienić treść i kategorię zamieszczonego ogłoszenia o pracę, po uprzednim zawiadomieniu Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Pracodawcy do samodzielnego usunięcia lub zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.

11. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

12. Po upływie okresów emitowania ogłoszenia o pracy, o których mowa w ust. 4 powyżej, oferta pracy może zostać usunięta z Serwisu. Usunięta oferta pracy jest dostępna bezterminowo na Koncie Pracodawcy i posiada status „Zakończone”. Pracodawca ma możliwość podglądu oferty pracy posiadającej status „Zakończone”.

 

VII Warunki płatności

 

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty za umieszczenie przez Pracodawcę ogłoszenia o pracę, Usługodawca określa w Serwisie.

2.  Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 lub wpłatą na konto firmy.

3. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmiot, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemu. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

4. Usługodawca w Serwisie udostępnia Pracodawcom odpowiedni formularz transakcji.

5. Aktywacja ogłoszenie następuje w przypadku przelewu  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A.– z chwilą zaksięgowania wpłaty.

 

 

VIII Usługa Newsletter

 

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę albo innego użytkownika Internetu Adres elektroniczny, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newsletter należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

3.Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach, szkoleniach z branży retail w tym opinie, materiały prasowe.

4. Newsletter wysyłany jest w określonych odstępach czasowych.

5. Korzystanie z usługi Newsletter  rozpoczyna się po podaniu Adresu elektronicznego i kliknięciu na przycisk "zapisz się na Newsletter"

6. Aby usługa Newsletter była aktywowana, Usługobiorca albo inny użytkownika Internetu powinien kliknąć w link potwierdzający wysłany na podany Adres elektroniczny.

7. Usługobiorca albo inny użytkownika Internetu wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę za pośrednictwem Newsletter reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto E-mail podane przy rejestracji.

8. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów E-mail osobom czy podmiotom trzecim.

9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

10. Aby zrezygnować z usługi Newsletter, należy kliknąć na link „Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

 

 

IX Odpowiedzialność


1. Usługodawca oraz Usługobiorca, są zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: treści udostępniane przez Usługobiorców oraz innych użytkowników Internetu w Serwisie, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, oraz za utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę.

5. Usługodawca nie gwarantuje Pracodawcy, że otrzyma jakąkolwiek aplikację (CV), nie gwarantuje prawdziwości złożonych aplikacji (CV) oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem oferty pracy.

6. Serwis nie gwarantuje Pracownikowi, że Pracodawca skontaktuje się z nimi, zaoferuje pracę lub zatrudni go.

7. Serwis nie uczestniczy w kontakcie pomiędzy stronami: Pracodawcą a Pracownikiem.

8. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. Zm.). Usługobiorca oraz użytkownik Internetu ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

 

X Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług na adres: Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul. Miodowa 26 lok. 5.5
  31-055 Kraków, lub na reklamacja@retailwork.pl
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Usługobiorcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres elektroniczny),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 03. 2017 r.

2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach.

4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.